MIDLAND FUNDING LLC V BRADLEY HARVEY 43CV-16-652 Court Case Public Record